Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

52 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết