Tx4994 1535 +17
huy728 1548 -17

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

112 nước, 8 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua