Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

35 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ