andanh2803 1738 +12
Cututu11 1659 -12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

82 nước, 14 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết