Cututu11 1647 -12
andanh2803 1750 +12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

39 nước, 4 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ