Tamphamtk 1503 -12
davidhuy 1554 +12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

69 nước, 11 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết