davidhuy 1566 +15
huy728 1538 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

126 nước, 17 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ