Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

47 nước, 6 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết