Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

56 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua