Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

93 nước, 15 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua