Li.A 1523 -15
Lontobaba 1540 +15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

73 nước, 6 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết