echxanh77 1425 +11
anhlt42 1317 -11

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

68 nước, 8 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ