Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

35 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua