Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

71 nước, 11 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua