Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

28 nước, 4 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ