Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

43 nước, 6 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua