Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

44 nước, 3 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua