Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

36 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua