Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

55 nước, 4 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết