Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

74 nước, 6 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua