Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

40 nước, 2 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua