Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

48 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua