davidhuy 1554 +6
kimlo2209 1293 -6

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

32 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua