Kiểu: Cờ úp, 18/5/2024

74 nước, 7 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua