Kiểu: Cờ úp, 18/5/2024

129 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết