Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

50 nước, 11 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết