Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

58 nước, 10 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua