Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

36 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua