Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

28 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết