Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

58 nước, 8 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua