Kiểu: Cờ úp, 18/5/2024

38 nước, 5 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ