Kiểu: Cờ úp, 18/5/2024

71 nước, 5 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua