Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 7 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết