Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

68 nước, 11 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết