Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

87 nước, 16 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua