Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

89 nước, 16 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua