Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

53 nước, 9 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ