Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

66 nước, 8 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua