Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

127 nước, 22 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết