Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

88 nước, 17 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết