Li.A 1508 -17
Lannhi24 1496 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

87 nước, 12 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết