Mattemco 1915 -17
nofear2022 1889 +17

Kiểu: Cờ úp, 19/5/2024

64 nước, 11 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua