nofear2022 1906 -15
Mattemco 1898 +15

Kiểu: Cờ úp, 19/5/2024

67 nước, 11 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết