Li.A 1483 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

33 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ