TyHCM 1671 -14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

40 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua