Li.A 1497 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

21 nước, 2 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua