Li.A 1511 -20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

88 nước, 11 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết