Li.A 1483 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

35 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua