Li.A 1497 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

17 nước, 1 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết