Li.A 1479 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

51 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua